CLIENT SATISFACTION SURVEYDear Client (Minamahal naming Kliyente),


We at UCU endeavors to consistently provide effective and efficient services to meet our client’s needs. In this regard, may we request you to help us improve our services by allowing us to hear your voice.

(Kami, sa UCU ay lubos na nagsisikap upang patuloy na magbigay ng epektibo at mataas na kalidad na serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga kliyente. Sa bagay na ito, aming hinihiling na kami ay iyong matulungan sa patuloy na pagpapabuti ng aming mga serbisyo sa pamamagitan ng pag-papaalam sa amin ng inyong mga saloobin.)

Kindly fill-up this survey form and reflect your impressions about our services and let us know your experience while transacting official business with us. Shade the rating that corresponds to your satisfaction level and/or write your observations/comments.

(Kung maari lamang pong pakipunan itong Sarbey at ilahad ang inyong masasabi sa aming naibigay na serbisyo. Itiman ang bilog na katumbas ng numero na tutugma sa inyong antas ng kasiyahan.)RATING SCALE

(Lubos na sumasang ayon)

(Sumasang ayon)

(Sumasang ayon o hindi sumasang ayon)

(Hindi sumasang ayon)

(Lubos na hindi sumasang ayon)


A. SERVICE DIMENSIONS

Responsiveness. The service was willingly and promptly extended to the client/customer. (Maagap na naibibigay ang serbisyo sa kliyente.)


Realibility. Performed the service within the expectations of the client/customer served. (Naisagawa ang serbisyo ayon sa inaasahan ng kliyente.)


Access and Facilities. Facilities/resources/modes of technology were readily available for convenient transactions.(May maayos at angkop na pasilidad at sistema para sa serbisyo.)


Communication. Materials associated with the service are easily understood and feedback mechanisms are present relevant to the client’s concern.(May sapat na impormasyon na madaling maunawaan at may mekanismo para matugunan ang mga puna o mungkahi.


Costs. Value for money spent on services rendered. (Please don't react if the service is free of charge).(Tama ang kaukulang bayad para sa serbisyo o iba pang gastos para sa transaksyon.)(Mangyaring huwag mag-react kung ang serbisyo ay walang bayad).


Integrity. Value for money spent on services rendered.Provided services with high morale and spirit of honesty.(Naglingkod nang may katapatan at mataas na integridad.)


Assurance. The service was provided by competent personnel.(Naibigay ang serbisyo nang may sapat na kakayahan at kaalaman.)


Outcome. The overall expectations of the client are met.(Nakamit ang kabuuang serbisyong inaasahan.)

B. SUGGESTION FOR IMPROVEMENT

(Mga mungkahi at obserbasyon para sa pagpapabuti ng serbisyo)Privacy Statement

UCU is committed to protecting your privacy. Any information gathered using this tool will be treated with utmost confidentiality and shall be solely used to improve our services being provided to the public. Thank you very much.

(Ang UCU ay nangangako na protektahan ang iyong privacy. Anumang impormasyong natipon gamit ang sarbeyl na ito ay ituturing na lubos na pagiging kompidensiyal at gagamitin lamang upang mapabuti ang aming mga serbisyo. Maraming salamat.)